Taisyklės


I. Sąvokos

1.1 Taisyklėsšios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Puosnidama.lt taisyklės“.

1.2 Pardavėjas – elektroninė parduotuvė Puosnidama.lt, esanti adresu puosnidama.lt. Parduotuvės Puosnidama.lt kontaktai:

el. paštas: info@puosnidama.lt  

tel.: 8 675 83025.

1.3 Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6 Paskyra – Pirkėjo registravimosi Puosnidama.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).


II. Bendrosios nuostatos

2.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Puosnidama.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Šalių) teises ir pareigas, prekių užsakymo, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, taip pat kitas su prekių pirkimu ir pardavimu parduotuvėje Puosnidama.lt susijusias nuostatas.

2.2 Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis elektroninėje parduotuvėje Puosnidama.lt.

2.3 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar koreguoti šias Taisykles. Šalių santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.


III. Duomenų apsauga
3.1 Elektroninės parduotuvės turinys yra Puosnidama.lt nuosavybė, saugoma įstatymų. Draudžiama naudoti ar kopijuoti parduotuvę ar jos dalį
be raštiško Puosnidama.lt sutikimo.

3.2 Prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Puosnidama.lt Pirkėjas turi užsiregistruoti el. parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir slaptažodį.
3.3 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
3.4 Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių užsakymui, pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
3.5 Remiantis šių Taisyklių 3.1, 3.2 ir 3.3 punktais Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais, tretiesiems asmenims, bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.7 Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.


IV. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

4.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą ir išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius šią sutartį, šios Taisyklės tampa neatskiriama pirkimo – pardavimo sutarties dalimi.

4.2 Pirkimo – pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Puosnidama.lt duomenų bazėje.


V. Pirkėjo teisės

5.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektroninėje parduotuve Puosnidama.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@puosnidama.lt, nurodant užsakymo numerį (ID) ir prekės modelį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

5.2 5.1 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Ūkio Ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija patvirtinta LR ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 (Žin., 2011, Nr. 161-7654).

5.3 5.1 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju jei:

•    Prekės nebuvo nešiotos, devėtos ar kitaip naudotos.

•    Prekės nebuvo sugadintos, subraižytos, sudaužytos, praradusios prekinės išvaizdos ir kitaip pažeistos.

•    Prekės likusios su prikabintomis etiketėmis.


VI. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1 Pirkėjas privalo teisingai nurodyti prekių pristatymo adresą. Nurodžius klaidingai pristatymo adresą, tokio klaidingo pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.2 Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.3 Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Puosnidama.lt duomenų.

6.4 Parduotuvės Puosnidama.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


VII. Pardavėjo teisės
7.1 Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 dalyje paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar apriboti galimybę naudotis parduotuve Puosnidama.lt.
7.2 Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.


VIII. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos parduotuvėje Puosnidama.lt numatytos sąlygos.

8.2 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

8.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

8.4 Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje Puosnidama.lt įsigytos prekės, Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

8.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.1 punkte numatyta teise ir esant 5.3 punkte numatytoms sąlygoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.


IX. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

9.1 Mokėjimams atlikti naudojama Paysera Sistema. Ši Sistema suteikia galimybę atsiskaityti šiais būdais:

•   Apmokėjimas elektroninės bankininkystės sistema. Galima pasirinkti Jūsų naudojamą banką iš daugelio Lietuvoje veikiančių bankų (Swedbank, SEB, DNB, Nordea, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele, Danske Bank).

•    Mokėjimas Maximos, Lietuvos pašto, Paypost, Lietuvos spaudos, Narvesen ir Perlo terminalų kasose. Pasirinkus šiuos apmokėjimo būdus Jums bus suformuotas apmokėjimo kvitas, kurį pateikus pasirinkto tipo kasoje galėsite atsiskaityti už pirkinius.

9.2 Tik gavus patvirtinimą iš Paysera sistemos apie užsakymo apmokėjimą, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas ir prekės išsiunčiamos Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.


X. Prekių pristatymas
10.1 Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ar jo įgaliotas asmuo.
10.3 Prekės pristatomos registruota pirmenybine siunta Lietuvos paštu.
10.4 Prekių pristatymo kaina tik 0,99 Eur. Kaina nurodyta internetinės parduotuvės Puosnidama.lt skyriuje “Pristatymas”. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.
10.5 Prekių pristatymo terminas 1-4 darbo dienos.
10.6 Gavęs prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (įplėšta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo:
•    Siuntos nepriimti ir nepasirašyti siunto priėmimo dokumento.
•    Nedelsdamas informuoti apie pažeistą siuntą el. paštu: info@puosnidama.lt.
Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas.


XI. Prekių grąžinimas

11.1 Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio Ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" nauja redakcija, patvirtinta LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 (Žin., 2012, Nr. 34-1637).

11.2 Kokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio Ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija patvirtinta LR ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 (Žin., 2011, Nr. 161-7654).

11.3 Pirkėjas, norėdamas grąžinti ar pakeisti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 ir 11.2 punktais, privalo pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@puosnidama.lt, nurodant užsakymo numerį, prekės modelį ir prekės ID ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

11.4 Prekės keičiamos ar grąžinamos jeigu:

•    Prekės nebuvo nešiotos, devėtos ar kitaip naudotos.

•    Prekės nebuvo sugadintos, subraižytos, sudaužytos, praradusios prekinės išvaizdos ir kitaip pažeistos.

•    Prekės likusios su prikabintomis etiketėmis.

11.5 Prekės grąžinamos registruota pašto siunta.

11.6 Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos, kai grąžinama kokybiška prekė remiantis 10.2 punkte numatyta teise.

11.7 Pinigai už grąžintas prekes grąžinami banko pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.


XII. Atsakomybė

12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2 Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie elektroninės parduotuvės Puosnidama.lt.

12.3 Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


XIII. Baigiamosios nuostatos

13.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Elektroninės parduotuvės Puosnidama.lt kontaktai:

El. paštas: info@puosnidama.lt 

Tel.: +370 675 83025

Adresas internete: puosnidama.lt